VastgoedDialoog:
Advies over maatschappelijk vastgoed

VastgoedDialoog is een onafhankelijk adviesbureau voor maatschappelijk vastgoed, met als specialisaties onderwijs, kinderopvang en sport. Wij maken (integrale) huisvestingsplannen (IHP’s), programma’s van eisen (PvE’s), haalbaarheidsonderzoeken en accommodatiebeleid. Wij doen dit in opdracht van gemeenten, onderwijs, kinderopvang, sport en zorg.

Onze kracht is dat wij bouwkundige kennis combineren met financiële kennis en kennis van de regelgeving rondom onderwijshuisvesting, kinderopvang en zorg. Met deze kennis gaan wij in Dialoog met u. Daarnaast zijn wij goed bekend met de organisatie en het functioneren van gemeenten, onderwijs, kinderopvang, sport en zorg. Dit maakt dat wij ons goed kunnen verplaatsen in onze opdrachtgevers, met een resultaat dat aansluit bij u wensen. Onze werkvelden zijn:

Een huisvestingsplan beschrijft de ambitie van een organisatie op het gebied van huisvesting met bijbehorende investeringen. De ambitie is gebaseerd op een visie, de financiële mogelijkheden van de gemeente, een inventarisatie van de huidige voorzieningen en een analyse van trends en ontwikkelingen.

In de beginfase van een project zijn er vaak veel vragen: ‘Is er draagvlak voor dit plan … willen de betrokken partijen dit wel? Levert het plan op wat we willen? Is het plan niet te duur? Hoeveel ruimte heb ik nodig, past het op de kavel, mag ik dit wel bouwen (RO)? Welke alternatieven zijn er? Is dit de optimale keuze?’

Een haalbaarheidsonderzoek helpt bij het maken van een objectieve keuze. Het analyseert of een project binnen de gestelde voorwaarden te realiseren is. Vaak gehanteerde toetsingscriteria zijn draagvlak, kosten, tijd, kwaliteit en bestemmingsplan. Een haalbaarheidsonderzoek weegt vaak ook verschillende scenario’s tegen elkaar af. De meest geschikte optie kan vervolgens met een massastudie worden verbeeld, wat inzicht geeft in de ruimtelijke- en visuele gevolgen voor een locatie.

Het Programma van Eisen (PvE) zorgt ervoor dat een nieuw te ontwerpen gebouw beantwoordt aan de eisen en wensen van de organisatie. Een Programma van Eisen verzekert u van een weloverwogen planontwikkeling en een goede opdracht-formulering voor de architect.

Het Programma van Eisen beschrijft de organisatiestructuur, de visie en de activiteiten van de gebruikers. Deze zijn belangrijk vanwege de ruimtelijke consequenties. Een gebouw dient immers de organisatie en hun activiteiten optimaal te faciliteren. Daarnaast beschrijft het programma van eisen alle benodigde ruimten (inclusief het aantal m2’s) en geeft het een functionele omschrijving per ruimte. Directe en indirecte relaties tussen ruimten worden weergeven in een huisvestingsconcept. Verder worden specifieke wensen van de gebruikers voor het gebouw opgenomen.

Om effectief en efficiënt met het gebouwenbestand om te gaan ontwikkelen veel gemeenten (maar ook andere organisaties zoals woningcorporaties en schoolbesturen) integraal beleid voor hun maatschappelijke accommodaties. Dit accommodatiebeleid wordt beschreven in een Integraal Accommodatieplan (IAP). Een IAP formuleert een samenhangende visie op accommodaties voor wat betreft spreiding, gebouwentypologie, gebruik, kwaliteit, huurtarieven, onderhoudsafspraken en eigendomsconstructies.

Wat kunnen wij voor u doen?

VastgoedDialoog adviseert en ondersteunt gemeenten, scholen, kinderopvang, sport en zorg, met als resultaat:

Praktijkvoorbeelden

Op de pagina ‘Projecten‘ vindt u een uitgebreid overzicht van onze opdrachten.

Naar het projectenoverzicht