Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Vastgoeddialoog zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Vastgoeddialoog stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Disclaimer website
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Vastgoeddialoog met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Vastgoeddialoog aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekt informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Vastgoeddialoog bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Vastgoeddialoog worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Vastgoeddialoog. Vastgoeddialoog geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Vastgoeddialoog en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoeddialoog niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) de website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Vastgoeddialoog slecht verdraagt met de naam en reputatie van Vastgoeddialoog, haar diensten, producten of de inhoud van de website.
Toepasselijk recht

Op de website van Vastgoeddialoog en het gebruik daarin is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde gerechtelijke instantie in Nederland.