Intro

Een gemeente wordt gevormd door een groep van dorpen en/of steden en wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van burgers. Gemeenten zijn de eerste overheid; de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat.

Taken, diensten en voorzieningen

De gemeente heeft als taak te zorgen voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. De gemeente is bovendien het eerste aanspreekpunt als het gaat om voorzieningen en diensten voor de eigen inwoners. Onder meer als uitvoering van landelijke wetten (medebewind) heeft de gemeente taken op het gebied van burgerzaken, openbare orde, veiligheid, sociale zaken, werkgelegenheid, welzijnsvoorzieningen, volksgezondheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer, vervoer, milieu, onderwijs, cultuur, sport en recreatie. Daarnaast kan de gemeente op onderdelen ook eigen diensten en voorzieningen aanbieden (eigen beleid voeren).

Taken op het gebied van onderwijs]

Taken op het gebied van onderwijs

Onderwijs         (paar zinnen … en daarna) [section_title title=Taken op het gebied van welzijn]

Taken op het gebied van welzijn

Welzijn is gericht op het welbevinden van mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht. Het gaat over zaken als plezierig wonen, leven, werken en vrijetijdsbesteding. [section_title title=Taken op het gebied van sport]

Taken op het gebied van Sport

Sport         (paar zinnen … en daarna) [section_title title=Ontwikkelingen / trends »