Decentralisatie: overheveling van taken van het rijk naar gemeenten

Het rijk decentraliseert steeds meer taken naar de gemeenten. Gemeenten willen dit ook. Gemeenten staan immers dichter bij de burgers. Gemeenten krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheden en meer slagkracht. <lees verder>

Inspraak: Burgers intensief betrekken bij het bestuur

Inspraak , het invloed geven van de burger op beslissingen die nog genomen moeten worden, is in veel gevallen wettelijk verplicht. Maar ook los daarvan hebben veel gemeenten de mondige burger ontdekt. Veel gemeenten hebben bijvoorbeeld een vorm van participatie meegenomen in bouwprojecten. Zij willen hun burgers meer betrekken bij besluitvormingsprocessen die direct ingrijpen op hun leefomgeving.

Openheid als norm[1]

Vanuit de samenleving is een verwachting van openheid, van betrokken worden. Bedrijven geven daarin het voorbeeld. Ook WikiLeaks heeft geleid tot een debat over hoe open de overheid moet zijn. Niet over het openbaar maken van gelekte stukken, maar gewoon: over het publiek toegankelijk maken van overheidsinformatie. Ook de druk om te bezuinigen en efficiënter te gaan werken, zal de ontwikkeling van open data een zetje geven. Open informatie scheelt ambtenaren namelijk een hoop werk.

Het roept de vraag op waar de nieuwe grenzen van openheid liggen (privacy, staatbelang). Met openbaarheid als norm, wat moet er dan echt besloten blijven?

Regierol voor gemeenten

Als spin in het lokale web kan de gemeente meerwaarde creëren door mensen en initiatieven aan elkaar te verbinden. Daarbij proberen de gemeente samen met inwoners problemen op te lossen. Inwoners pakken zelf initiatieven op; de gemeente vervult een faciliterende rol. Deze rol is nuttig bij het oplossen van problemen die niet direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, maar wel maatschappelijk van belang zijn om op te lossen.

Transparantie[2]

De overheid is transparant: informatie over rechten en plichten is eenduidig, begrijpelijk en goed vindbaar. Eenmalige gegevensverstrekking: informatie die bij de overheid bekend is, wordt niet meer gevraagd en hoeft niet meer te worden verstrekt. De hele overheid stelt gemeenten in staat voor burgers, bedrijven en instellingen ‘het loket’ tot de overheid te zijn.

Klantgerichtheid[3]

Gemeenten willen klantgerichter worden. Bij klantgerichtheid spelen de volgende aspecten een rol: lage administratieve lasten, proactief, snelle afhandeling, bereikbaarheid op het moment dat het de klant past, de mogelijkheid tot afhandeling bij ‘één loket’, het kunnen volgen van een afhandelingsproces, het niet meer hoeven aanleveren van gegevens die bij de overheid al bekend zijn.

Eén overheidsloket – de gemeente[4]

De gemeenten moeten de ingang worden voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. De gemeente wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten van de overheid en nagenoeg alle daarmee samenhangende producten en diensten van ketenpartners.

Digitalisering

Digitalisering van de overheid is een randvoorwaarde om te kunnen komen tot één overheidsloket. Vandaar dat gemeenten en rijk veel investeren om aanvragen bij de overheid digitaal te kunnen indienen en Basisregistraties (GBA, Digi-D) digitaliseren. Digitalisering helpt ook bij het verminderen van de administratieve lasten en de regeldruk.

Kanteling van de organisatie

Met kantelen wordt bedoeld: het anders inrichten van de gemeentelijke processen, op zo’n manier dat deze gericht worden op de klant. Gemeenten denken en werken nu vanuit rechtmatigheid (de wet), met veel verkokering tot gevolg. Kantelen betekent een andere competenties, verantwoordelijkheden en een andere organisatie tussen frontoffice en backoffice.[1]         bronnen:

Davied van Berlo, ‘Ambtenaar 2.0’ http://ambtenaar20.ning.com/

Republic.nl, ‘de vijf 2.0 trends voor de overheid in 2011’ (dec 2010) http://www.republic.nl/nieuws/2010/53/De-vijf-2-0-trends-voor-2011.htm

[2]         bron: IPO manifest ‘Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid’ (18 april 2006)

[3]         bron: www.MezzaLama.nl

[4]         bron: IPO manifest ‘Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid’ (18 april 2006)

Inhoudsopgave