Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Doorlooptijd: 2006
Opdracht: Ontwikkelen van een accommodatiebeleid voor het maatschappelijk vastgoed
Activiteiten:
  • Inventarisatie bestaand beleid en wensen
  • Formuleren accommodatiebeleid
  • Formuleren verhuurbeleid

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

In de gemeente Hilversum is een groot aantal organisaties actief die zich richten op het welzijn van de bevolking. De gemeente ondersteunt deze welzijnsactiviteiten met subsidies.

De mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties om vanuit de markt huisvesting te betrekken zijn beperkt en in sommige gevallen vrijwel onmogelijk. Om het voorzieningenniveau en de spreiding van maatschappelijke voorzieningen te borgen, organiseert de gemeente daarom huisvesting. Als gevolg hiervan heeft zij veel maatschappelijk vastgoed in haar bezit.

Doelstelling

De gemeente heeft de wens een doelmatigheid en transparant het beleid voor accommodaties / maatschappelijk vastgoed te formuleren. Zij wil meer samenhang aanbrengen in de omgang met accommodaties / maatschappelijk vastgoed. Hiervoor wil zij een accommodatiebeleid opstellen.

Aanpak

Het doel van het accommodatiebeleid is een flexibel toetsingskader te geven, waarmee de gemeente op een samenhangende wijze het maatschappelijk vastgoed kan beheren. Het accommodatiebeleid formuleert daarom de beleidsstrategie voor door de gemeente georganiseerde huisvesting  exclusief onderwijs en recreatie (sport).

Vervolgens is gekeken welke organisaties in aanmerking komen voor door de gemeente georganiseerde huisvesting – met als criteria dat organisaties geen winstoogmerk hebben en niet in staat zijn huisvesting uit de markt te betrekken.

Daarnaast is iedere accommodatie afzonderlijk beoordeeld op haar bijdrage aan het accommodatiebeleid. Hierbij is gekeken naar doelmatigheid (recht op huisvesting), spreiding, mogelijkheden voor integrale benadering, multifunctioneel gebruik, efficiency (bezettingsgraad) en kwaliteit.

Er is ook gekeken naar de invloed van externe projecten (onderwijs, sport, woningbouw etc.) op de voorgestelde projecten in het kader van het accommodatiebeleid. Geanalyseerd is welke kansen deze externe projecten bieden voor synergie. Daarnaast is onderzocht of deze projecten obstakels creëren voor de strategie van welzijnsaccommodaties.