Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Doorlooptijd: 2006
Opdracht: Update Masterplan / integraal huisvestingsplan onderwijs
(IHP-PO/VO)
Activiteiten:
  • In beeld brengen verschuivingen budgetten
  • Analyseren nieuwe ontwikkelingen
  • Prioritering projecten aanbrengen in overleg met schoolbesturen

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

De gemeente Hilversum heeft eind 2003 een inventarisatie laten uitvoeren naar de kosten voor adequate onderwijshuisvesting. De uitkomsten hiervan werden door zowel de schoolbesturen en de gemeenteraad onderschreven. De huisvesting van onderwijs had destijds een achterstand en de gemeente stelde zich als doel deze achterstand in te halen. In een convenant tussen scholen en gemeente werden de afspraken in 2005 vastgelegd. Er werd een budget van ruim 5 miljoen per jaar uitgetrokken om de huisvesting op orde te brengen (periode 2005-2012). Nieuwe ontwikkelingen zouden in een actualisatie worden meegenomen.

Doelstelling

Doelstelling van de actualisatie was een verdere uitwerking van het convenant en de gemeentebegroting. In de inventarisatie van 2003 waren de projecten globaal gedefinieerd. Daarnaast ontbrak een prioritering in projecten en moesten nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Actualisatie 2006 moest daar invulling aan geven.

Aanpak

In samenspraak met scholen en gemeente zijn de projecten en geactualiseerd waarbij nieuwe ontwikkelingen werden meegenomen. De verwachte uitgaven voor de komende jaren zijn geanalyseerd en er is een prioritering over de jaarschijven aangebracht.
Daarbij zijn de projecten en de budgetten verder uitgewerkt.

Resultaat

Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) met:

  • een overzicht van de budgetten per school voor nieuwbouw, uitbreiding, 1e inrichting;
  • onderwijskundige vernieuwing en onderhoud;
  • nieuwbouw basisscholen Kruispunt, Anna’s Hoeve en Islamitische basisschool;
  • nieuwbouw Hilvertsheem Beatrix College;
  • uitbreiding de SBO Annie M.G. Schmidt en Alberdink Thijm College;
  • renovatie SBO Mozaïek en Het Gymnasium;
  • renovatie en uitbreiding Roland Holst College, Comenius College en Praktijkschool Laapersveld.

Totale investering: € 54 miljoen.