Opdrachtgever: Gemeente Westland
Doorlooptijd: 2008
Opdracht: Actualiseren Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs Westland o.b.v. het nieuwe rekenmodel ruimtebehoefte basisscholen
Activiteiten:
  • Analyse knelpunten: kwaliteit, capaciteit, ligging en financiën
  • Bepalen toekomstige behoefte en beleidsuitgangspunten
  • Vertaling beleid en knelpunten in huisvestingsplan

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voorgesteld de wijze van berekening van de huisvestingsbehoefte voor het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs te wijzigen. De gemeente Westland staat voor de keuze of zij deze wijziging wil doorvoeren. Het invoeren van de nieuwe ruimtenorm is echter niet verplicht. Gemeenten kunnen ook besluiten de huidige verordening te handhaven, of te kiezen voor een overgangsperiode.

Voordat de gemeente Westland hierover een besluit neemt wil ze weten wat de gevolgen zijn voor het huidige Integrale huisvestingsplan (IHP). In opdracht van de gemeente zijn daarom zijn de verschillen in ruimtebehoefte tussen de huidige en nieuwe norm geanalyseerd.

De nieuwe normering

De nieuwe verordening bepaalt de ruimtebehoefte aan de hand van het aantal m2 per leerling, in plaats van een aantal groepen en lokalen per aantal leerlingen. Hierdoor krijgen scholen meer vrijheid bij de indeling van het gebouw.

Daarnaast wordt aan gewichtenleerlingen in de nieuwe verordening permanente huisvesting toegekend, terwijl de bestaande ruimtenormering uitging van tijdelijke ruimtebehoefte voor de gewichtenleerlingen.

De nieuwe ruimtenorm is zo opgesteld dat er bij een gemiddeld schoolgebouw geen verandering in de ruimtebehoefte zal optreden. Dit met het oog op budgettaire neutraliteit.

Doelstelling

Inzicht geven in de mogelijke gevolgen van de invoering van de nieuwe ruimtenormering van de VNG voor de gemeente Westland.

Aanpak

Voor alle scholen is de ruimtebehoefte volgens de bestaande norm en nieuwe VNG norm doorgerekend en bepaald welke scholen recht hebben op uitbreiding. De resultaten zijn met elkaar vergeleken. Geanalyseerd is of de nieuwe ruimtenorm resulteert in een potentieel grotere ruimteclaim.

Resultaat

De gemeente heeft besloten de nieuwe normering alleen van toepassing te verklaren bij nieuwbouwprojecten.

Volledige invoering van nieuwe VNG ruimtenorm zou een extra investering vragen van € 5 miljoen. De scholen zouden namelijk recht hebben op de bouw van minimaal 11 extra lokalen. Deze extra permanente ruimtebehoefte ten opzichte van de huidige norm wordt veroorzaakt door drie variabelen:

  • verschil door afwijkende gemiddelde schoolgrootte;
  • verschil door afwijkende leeftijdsopbouw (verhouding boven- en onderbouw);
  • verschil door (in)efficiënte gebouwen of het ontbreken van een speellokaal.