Opdrachtgever: Gemeente Westland
Doorlooptijd: 2011, 2012
Opdracht: Actualiseren Masterplan / Integraal Huisvestingsplan voor
het Primair Onderwijs (IHP-PO)
Activiteiten:
  • Analyseren knelpunten: kwaliteit, capaciteit, locatie en financiën
  • Bepalen toekomstige behoefte en beleidsuitgangspunten
  • Vertaling beleid en knelpunten in huisvestingsplan

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

Het Westland heeft een Masterplan / Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de periode 2010-2013. Onder andere door bezuinigingen en gewijzigde woningbouwplannen is het Masterplan achterhaald en moet het worden geactualiseerd.

Doelstelling

Planmatige aanpak van huisvesting, efficiënte inzet huisvesting, kostenbeheersing, duidelijkheid scheppen over investeringen naar schoolbesturen en kinderopvang, en vermindering administratieve lasten (aanvragen programma onderwijshuisvesting).

Aanpak

De herijking van het IHP komt tot stand in overleg met de gemeente, schoolbesturen en kinderopvanginstellingen. Er zijn gesprekken gevoerd over wensen, visie en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs (passend onderwijs) en onderwijshuisvesting. Leerlingenprognoses zijn geanalyseerd. De meerjaren-onderhoudsplannen zijn geactualiseerd. De benodigde investeringen voor verwijdering van asbest en verbetering van het binnenklimaat zijn in beeld gebracht.

Resultaat

Een uitvoeringsplan waarin is vastgelegd hoe de beschikbare middelen voor uitbreiding, onderhoud, nieuwbouw en kwaliteitsverbetering van schoolgebouwen worden ingezet.

Totale investering IHP (2012-2019): ruim € 25 miljoen.