Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Doorlooptijd: 2006
Opdracht: Strategische verkenning en uitwerking scenario’s
Activiteiten:
  • Planvorming en scenariokeuze voor de herontwikkeling van huidige tuinbouwgebied met behoud van groene cultuurhistorische bufferzone en ontwikkeling dure woningbouw

Achtergrond

De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten hebben plannen om Duivenvoorde –het grensgebied tussen beide gemeenten– opnieuw in te richten. De structuurvisie voor dit gebied is inmiddels afgerond en schetst wat de kenmerken en kwaliteiten van deze corridor moeten worden: verbindingszone, coulisselandschap en aantrekkelijke vergezichten gebaseerd op oude structuren.

Om het plan te kunnen realiseren zijn financiële haalbaarheid en landschappelijke kwaliteitswinst randvoorwaarden. De kassenbouw in het gebied moet worden uitgekocht en er dient overeenstemming te worden bereikt met de provincie, de gemeente Voorschoten en derden over het ontwerp. Men wil de zgn. ‘rood voor groenstrategie’ toepassen, waarbij woningbouw als kostendrager wordt aangewend voor de financiering van grote oppervlakten groen.

Doelstelling

De gemeente wil de haalbaarheid van het plan laten beoordelen en vraagt om een advies voor de inrichting van de projectorganisatie, het competentieprofiel van de projectleider en de (aankoop)strategie.

Aanpak

In samenspraak met een interne projectgroep:

  • interactief in beeld brengen van doelstellingen en succesfactoren voor het plan.
  • inventariseren van de aanwezige kennis en kunde op het gebied van het ontwikkelingsprogramma en projectmatig werken, gericht op de optimalisatie van de gemeentelijke inbreng in de projecten.
  • karakteriseren en prioriteren van de huidige deelprojecten om de benodigde gemeentelijke inzet te bepalen. De omgevingsanalyse, een grove fasering en de huidige projectactiviteiten en -organisatie zijn in beeld gebracht.
  • de ontwikkeling van het Plan van Aanpak, projectscenario’s, de daarbij behorende projectopzet, risicoanalyses en het gewenste rapportagekader.