Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Doorlooptijd: 2015
Project: Haalbaarheidsonderzoek VvE Brede School Hilversum Noord
Activiteiten:
  • Analyseren formele mogelijkheden voor een VvE
  • Vaststellen van exploitatietekort op de gymzaal
  • Vaststellen ruimtetekorten en ruimteoverschotten per school
  • In overleg pragmatische oplossingen formuleren

Aanleiding

In 2010 is aan de Lopes Diaslaan in Hilversum Noord een brede school gerealiseerd (Brede School Hilversum Noord).
In het gebouw zijn drie scholen gehuisvest:

  • De Titus Brandsma (Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm).
  • De Dr. ir. C. Lelyschool (STIP).
  • De Petrus Dathenusschool (Vereniging basisonderwijs op reformatorische grondslag te Hilversum).

De gemeente wil het gebouw (conform de regelgeving) in eigendom overdragen. De schoolbesturen willen het gebouw onder voorwaarden in eigendom nemen. Een gebruikelijke juridische vorm hiervoor is de Vereniging van Eigenaren (hierna: VvE).

Vraagstelling

De VvE komt niet tot stand door twee knelpunten:

Eigendomsoverdracht gymzaal:
Het gebouw heeft gymzaal. De gemeente heeft als beleid dat zij gymzalen in principe niet in eigendom wil hebben.
De gemeente wil daarom ook het eigendom en beheer van de gymzaal overdragen aan de schoolbesturen. Probleem daarbij is dat de exploitatie van de gymzaal niet sluitend is. De schoolbesturen hebben daarom twijfels bij het in eigendom en beheer nemen van de gymzaal.

Ruimtevraag Titus Brandsma:
In 2014 heeft het schoolbestuur Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm aangegeven dat de Titus Brandsma behoefte heeft aan één extra lokaal.

De gemeente heeft een advies gevraagd over:

  • Hoe om te gaan met het eigendom en beheer van de gymzaal.
  • Hoe om te gaan met de ruimtevraag van de Titus Brandsma (lokalenverdeling).

Aanpak

Onderzocht is wat de formele mogelijkheden voor de totstandkoming van de VvE. Hiervoor is met elk van de drie schoolbesturen (en de gemeente) een gesprek gevoerd. In deze gesprekken is verkend of er mogelijkheden zijn om de problematiek bij de totstandkoming van de VvE pragmatisch op te lossen. Daarbij is gevraagd naar mogelijke oplossingen voor het exploitatietekort van de gymzaal en de ruimtevraag van de Titus Brandsma.

De analyse en de uitkomsten van de interviews zijn in een gezamenlijke sessie besproken.

Resultaat

Eigendomsoverdracht gymzaal
Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er twee opties zijn. De gemeente gaat intern de afweging maken tussen het onder voorwaarden onderbrengen van de gymzaal in de VvE, of het zelf in eigendom houden van de gymzaal.

Ruimtevraag Titus Brandsma
Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm gaat in gesprek met de peuterspeelzaal in de Brede School over beëindiging van de overeenkomst. Indien Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm de overeenkomst met de peuterspeelzaal kan beëindigen en besluit de peuterspeelzaal uit te plaatsen gaan de gemeente, Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm en de peuterspeelzaal in overleg op zoek naar een alternatieve ruimte voor de peuterspeelzaal.