Opdrachtgever: Gemeente Delft
Doorlooptijd: 2007
Opdracht: Huisvestingsonderzoek ZMLK-school Herman Broeren
Activiteiten:
  • Inventariseren ruimtebehoefte ZMLK-onderwijs
  • Analyseren van:
  • Ontwikkelingen ZMLK-onderwijs
  • Wijzigingen onderwijsprogramma
  • Gevolgen voor ruimtebehoefte

———————————————————————————————————————————————————————

Aanleiding

De Herman Broerenschool is een school voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML) in de leeftijd van 4-20 jaar. De school wordt bezocht door ca. 300 leerlingen en heeft een vestiging in Delft en Naaldwijk. Naar het credo van de Herman Broerenschool verdient ieder mens waardering omdat hij “eens en enig is”. De school wil ieder kind volwaardig onderwijs geven en daarmee een kans in de maatschappij.

In het schoolgebouw in Delft zijn naast de school ook het REC III en een fysiotherapeut gehuisvest. De school heeft ruimtegebrek en wil het gebouw graag uitbreiden met nieuwe ruimtes en vaklokalen. De gemeente is niet overtuigd van de noodzaak van deze uitbreidingen. De gemeente wil daarom het ruimtegebruik toetsen en de noodzaak van voor uitbreiding laten onderzoeken.

Achtergrond

Het onderwijs aan lichamelijk en verstandelijk gehandicapten is ingrijpend veranderd. In tegenstelling tot vroeger wordt het onderwijs wordt nu afgestemd op de behoeften van het kind en gericht op participatie in de maatschappij. Deze verandering wordt nog versterkt door de invoering van de Wet Expertise Centra de leerlinggebonden financiering.

Een neveneffect van de invoering van de leerlinggebonden financiering is dat de problematiek van de leerlingen in het ZML-onderwijs zwaarder wordt.

De ontwikkelingen vragen om andere en ruimere huisvesting en nieuwe ruimten. Gezocht wordt naar leeromgevingen waar leerlingen zich veilig voelen en tegelijk uitgedaagd worden. Kernwoorden zijn: praktijkgericht, prikkelrijk waar gewenst en storingsarm waar nodig – maatwerk dus.  De scholen hebben landelijk extra budget ontvangen om de bestaande inrichting van de vaklokalen te kunnen realiseren. De ruimtenormering is echter nauwelijks aangepast.

Doelstelling

Inzichtelijk maken of de Herman Broerenschool een ruimtegebrek heeft en of uitbreiding noodzakelijk is.

Aanpak

Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de gemeente, de school en het REC over het onderwijsbeleid, het ZML-onderwijs, de activiteiten in de school en de daarbij ervaren knelpunten. Er is gekeken naar het gebruik van het gebouw en deze is vergeleken met de genormeerde ruimtebehoefte. De financiering van het REC is bekeken. Tenslotte zijn de onderwijskundige ontwikkelingen in het ZML-onderwijs geanalyseerd. Met deze informatie is de ruimtebehoefte van de Herman Broerenschool, het REC en de andere diensten in beeld gebracht. Op grond van de verzamelde informatie is een advies opgesteld over de noodzaak en wenselijkheid van uitbreiding van de Herman Broerenschool.

Resultaat

Vervanging van de 240 m2 tijdelijke huisvesting door permanente bouw.
Een beperkte renovatie van de school.