Opdrachtgever: Gemeente Westland
Doorlooptijd: 2016, 2017
Opdracht: Masterplan / Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs (IHP-PO)
Activiteiten:
  • Herijken visie op onderwijshuisvesting
  • Herijken beleidsuitgangspunten voor onderwijshuisvesting
  • Analyseren van trends en ontwikkeling in onderwijshuisvesting
  • Analyseren van de huisvestingscapaciteit en gymnastiekcapaciteit
  • Formuleren toekomstbestendige huisvestingsoplossingen per kern

Aanleiding

Het Westland heeft een Uitvoeringsprogramma Onderwijshuisvesting. Het Uitvoeringsprogramma beschrijft een planmatige aanpak van onderwijshuisvestingsactiviteiten, efficiënte inzet van de beschikbare huisvestingscapaciteit, kostenbeheersing en vermindering van de administratieve lasten. Met de schoolbesturen worden uitvoeringsafspraken gemaakt over o.a. nieuwbouw, binnenklimaat (frisse scholen), asbestsanering en passend onderwijs. Als onderlegger van het Masterplan heeft de gemeente het Integraal Huisvestingsplan Westland, waarin de visie en de uitgangspunten voor het Masterplan zijn omschreven.

Het Uitvoeringsprogramma wordt elke vier jaar geactualiseerd. Het vorige Uitvoeringsprogramma dateert uit 2014. Er zijn in 2016 echter redenen om het Masterplan na twee jaar al te actualiseren. Het Uitvoeringsprogramma 2014 ging uit van krimp in leerlingenaantallen. Begin 2016 is besloten de komende 15 jaar 7.500 woningen te realiseren. Hierdoor laat de leerlingenprognose een aanzienlijke groei zien in Monster en is de krimp lager dan gedacht.

Naast deze directe aanleiding is er een bredere aanleiding voor de actualisatie. De gemeente en de schoolbesturen willen de actualisatie aangrijpen om vanuit visie, beleid en ontwikkelingen strategische keuzes te maken. Daarom moeten de visie op onderwijs en onderwijshuisvesting (zoals verwoord in het Integraal Huisvestingsplan Westland uit 2007) en de uitgangspunten uit het Masterplan van 2014 ook geactualiseerd worden.

Doelstelling Integraal Huisvestingsplan Westland

Het herijken van de visie en de uitgangspunten van het IHP en het actualiseren van het Uitvoeringsprogramma 2014. Het Uitvoeringsprogramma 2016 omschrijft de inzet van het beleid en de concrete planvorming voor de periode 2018-2022 en geeft een doorkijk naar de planning tot 2026. Het resultaat is een strategische en planmatige aanpak van de te realiseren projecten.

Aanpak

Het Uitvoeringsprogramma en de uitgangspunten en visie van het IHP komen bottom-up tot stand in het Westland. Er is gestart met een inventarisatie en actualisatie van de basisgegevens (prognose, capaciteit e.d.). Met de schoolbesturen zijn alle onderwerpen en gewenste huisvestingsoplossingen in individuele gesprekken en gezamenlijke sessies besproken. In gezamenlijke sessies is een integrale afweging gemaakt tussen de gewenste oplossingen en is per onderwerp een ambitie geformuleerd. De resterende oplossingen en onderwerpen zijn vertaald in scenario’s. Op basis van de gekozen oplossingen en ambities zijn nieuwe uitgangspunten en een nieuwe visie geformuleerd.

Meer over Integraal Huisvestingsplan (klik hier)

Algemeen Dagblad: ‘Basisscholen Westland groeien in rap tempo uit hun jasje’ (klik hier)

https://www.ad.nl/westland/basisscholen-groeien-in-rap-tempo-uit-hun-jasje~a8d91193/

Raadsvragen Westland over onderwijshuisvesting (klik hier)