Opdrachtgever: Gemeente Putten
Doorlooptijd: 2017, 2018
Opdracht: Opstellen Integraal Huisvestingplan Putten
Activiteiten:
  • Formuleren van een onderwijshuisvestingsvisie
  • Analyseren van de leerlingenprognose en leerlingenstromen
  • Bepalen van ruimtebehoefte
  • Formuleren van de beleidsuitgangspunten
  • Ontwikkelen van scenario’s op basis van strategische keuzes
  • Financiële doorrekening

Aanleiding

De gemeente wil  het Integraal Huisvestingsplan Putten uit 2014 breed actualiseren. Hiervoor zijn drie aanleidingen. Allereerst de bouw van de nieuwe wijk Rimpeler. Daarnaast de ontwikkelingen rond de basisschool De Akker. En ten slotte de wens voor een breder onderwijsaanbod van VO-school Groevenbeek. Bovendien wil de gemeente het Integrale Huisvestingsplan Putten een meer strategisch karakter te geven door vanuit visie, beleid en ontwikkelingen onderbouwde keuzes te maken.

Doelstelling Integraal Huisvestingsplan Putten

Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opstellen. Een uitwerking van de investeringen in onderwijshuisvesting vanuit beleidsuitgangspunten tot 2022. Een doorkijk welke gebouwen tot 2033 voor vervanging dan wel renovatie in aanmerking komen. Ook moeten trends en ontwikkelingen in het Integrale Huisvestingsplan (IHP) worden opgenomen. Met het opstellen van het IHP wil de gemeente ad-hoc-huisvestingsaanvragen van schoolbesturen voorkomen, investeringen in duurzaamheid stimuleren en de kwaliteit van het voorzieningenniveau waarborgen.

Aanpak

Het Integraal Huisvestingsplan is tot stand gekomen in nauw overleg met de schoolbesturen. Daarbij is gestart met het definiëren van de doelstelling, het proces en de werkwijze. Vervolgens zijn knelpunten geïnventariseerd. Daarbij bleken belangrijke thema’s renovatie, normkosten, duurzaamheid IKC’s en brede scholen. Ook zijn de basisgegevens geanalyseerd (leerlingaantallen, prognoses, medegebruik, bouwplannen, capaciteit). En trends en ontwikkelingen in beeld gebracht die van invloed zijn op de onderwijshuisvesting. Ten slotte de mogelijke huisvestingsoplossingen besproken.

Het geheel is vervolgens vertaald in scenario’s. Er is daarbij een integrale afweging gemaakt tussen de gewenste korte termijn (2018-2022) en lange termijn (tot 2033).
De uitkomsten van de sessies zijn uitgewerkt in het nieuwe Integrale Huisvestingsplan Putten.

Resultaat

Het resultaat is een lange termijn plan. Met een beschrijving van de te realiseren projecten en bijbehorende budgetten. Daarbij is duidelijk welke eisen aan de huisvesting worden gesteld. Ad hoc huisvestingsaanvragen en desinvesteringen worden hiermee voorkomen.

Artikel over IHP Putten in De Puttenaer (klik hier)

Meer over IHP’s (klik hier)

http://deputtenaer.nl/lokaal/te-vroeg-gejuicht-over-school-rimpeler-269247