Opdrachtgever: Gemeente Delft
Doorlooptijd: 2012, 2014
Opdracht: Opstellen Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs (PO)
Project: Het realiseren van betere spreiding en duurzame accommodaties voor het PO
Activiteiten:
Tezamen met schoolbesturen en gemeente:
  • Formuleren van een visie op de gewenste spreiding
  • Specificeren van financiële kaders en beleidsdoelstellingen
  • Inventarisatie van de basisgegevens en toekomstige ontwikkelingen
  • Voorkeursscenario ontwikkelen

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

De leegstand in Delft bedraagt 14% van de netto capaciteit van de schoolgebouwen. De leerlingenprognoses geven echter een geleidelijke groei van het leerlingenaantal aan. Op het eerste gezicht lijkt dit niet erg problematisch. Helaas is de verdeling van de toe- en terugloop van leerlingen in Delft onevenwichtig, wat tot uiting komt in lokale problematiek. Enerzijds ontstaan er bij enkele scholen tekorten/uitbreidingsbehoeften en anderzijds ontstaat er bij enkele scholen overschotten/leegstand. De groei manifesteert zich vooral in centrum. De scholen in het zuiden van Delft zien hun leerlingenaantallen juist teruglopen. Deze lokale leegstand veroorzaakt zowel voor de schoolbesturen als voor de gemeente extra kosten aan kapitaallasten, onderhoud en overige exploitatie.

Doelstelling

Voor het oplossen van bovenstaande problematiek moeten integrale oplossingen geformuleerd worden. De huidige situatie, waarin er pas aanvragen gedaan worden en voorzieningen worden gerealiseerd op het moment dat er gebreken worden geconstateerd, is voor de gemeente Delft niet langer wenselijk. In de toekomst moeten plannen niet langer op zich zelf staan maar passen in een breed beeld van de stad. Bovendien is het efficiënt en effectief inzetten van financiële middelen gezien de financiële crisis en de bezuinigingsoperaties op Rijksniveau belangrijker dan ooit.

Aanpak

Na een grondige inventarisatie van de basisgegevens heeft de gemeente haar visie in een aantal uitgangspunten kenbaar gemaakt. De schoolbesturen gaven aan behoefte hebben te hebben aan dit kader van de gemeente. Vervolgens zijn er met de schoolbesturen zowel individuele evenals gezamenlijke sessies gevoerd over de geformuleerde visie van de gemeente en over de wensen van de schoolbesturen.

Resultaat

Een IHP voor het primair onderwijs in Delft voor de periode 2014-2025.