Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk
Doorlooptijd: 2012, 2013
Opdracht: Opstellen Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
Project: Optimale herschikking onderwijshuisvesting PO in combinatie met scholenstichting in nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten
Activiteiten:
Advisering schoolbesturen en gemeente over scholenstichting. Mogelijkheden onderzoeken voor:
  • Herschikkingsopgave
  • Stichting van 3 afzonderlijke scholen
  • Stichting samenwerkingsschool
  • Verplaatsen van school

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

Door de nieuwbouw van ca. 3.000 woningen in Rijswijk-Buiten in de periode 2013-2023 moet voor Rijswijk-Buiten een Plan van Scholen worden opgesteld. In een zoektocht naar een juiste oplossing voor Rijswijk-Buiten is besloten de huisvesting van scholen in Rijswijk als geheel in een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te nemen. Daarbij worden ook huidig geplande investeringen in een breder kader bekeken.

Doelstelling

Het doel van het IHP is om door herschikking en nieuwbouw van brede scholen de onderwijshuisvesting in Rijswijk te optimaliseren. Door de herschikking gepaard te laten gaan met nieuwbouwinvesteringen wil de gemeente haar beleidsdoelstellingen verwezenlijken: brede scholen realiseren, maatschappelijke functies clusteren, leegstand verminderen en de gemiddelde schoolgrootte per locatie vergroten.

Aanpak

De gemeente heeft samen met Vastgoeddialoog een analyse gemaakt van de huidige situatie. De analyse is vastgelegd in een startnotitie. In deze notitie zijn ook de doelstelling, (beleids-)uitgangspunten en de (financiële) randvoorwaarden van het IHP vastgelegd.

Vervolgens is een versnellingskamersessie georganiseerd. In de versnellingssessie is onderzocht of met de schoolbesturen kon worden gekomen tot een gezamenlijke visie en uitgangspunten voor een gewenst scenario. De versnellingssessie heeft niet geleid tot een eenduidig resultaat: hoewel de schoolbesturen erkennen dat er aanleiding is om te komen tot een huisvestingsplan, is er geen overeenstemming over de gewenste oplossingen. De gemeente heeft daarop het initiatief genomen en zo zelf een aantal scenario’s ontwikkeld. In februari 2013 zijn de schoolbesturen in bilaterale gesprekken geïnformeerd over de gewenste oplossingsrichtingen van de gemeente. De reacties van de schoolbesturen op deze oplossingsrichtingen zijn vertaald in een uiteindelijk scenario.

Resultaat

Het uiteindelijk scenario is vastgelegd in het IHP. Op basis van het IHP worden de komende jaren investeringen gedaan in (vervangende) nieuwbouw, renovatie en uitbreidingen. Zo wordt in Rijswijk-Buiten voor het eerste deel een brede school gerealiseerd. De benodigde investeringen voor realisatie van het Integraal Huisvestingsplan zijn geraamd op ruim € 17 miljoen.