Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Doorlooptijd: 2015, 2016
Opdracht: Opstellen Integraal Huisvestingplan Voortgezet Onderwijs
Activiteiten:
 • Analyseren van de leerlingenprognose en leerlingenstromen
 • Bepalen van ruimtebehoefte
 • Formuleren van de beleidsuitgangspunten
 • Ontwikkelen van scenario’s op basis van strategische keuzes
 • Financiële doorrekening

Achtergrond

De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt dat goed onderwijs onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Om de gewenste kwaliteit van onderwijshuisvesting te realiseren maakt de gemeente een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP-VO).

De gemeente werkt al een aantal jaren met een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP-VO) in de vorm van een uitvoeringsplan. De ambitie is echter om het nieuwe IHP-VO een meer strategisch karakter te geven waarbij vanuit visie, beleid en ontwikkelingen strategische keuzes worden gemaakt.

Doelstelling Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs

De gemeente streeft naar optimale voorzieningen in Leidschendam-Voorburg. Daarbij is ook van belang dat er balans is tussen de voorzieningen in Leidschendam-Voorburg en de voorzieningen in de regio. Het IHP biedt de gemeente en de schoolbesturen daartoe het beleidsmatig kader.

Het IHP-VO stelt de gemeente Leidschendam-Voorburg en schoolbesturen in staat om gericht onderwijshuisvestingsbeleid te voeren, strategische keuzes te maken en besluiten integraal af te wegen.

Het resultaat is een planmatige aanpak met een beschrijving van de te realiseren projecten. Daarbij is duidelijk welke eisen aan de huisvesting worden gesteld. Ad-hoc huisvestingsaanvragen en desinvesteringen worden hiermee voorkomen.

Het IHP-VO dient daarbij een aantal aspecten te bevatten. Het nieuwe IHP-VO:

 • wordt opgesteld in nauw en constructief overleg met de VO schoolbesturen
 • geeft richting aan de strategische lange termijnontwikkeling van de gemeente
 • biedt inzicht in het onderwijsaanbod en de onderwijskwaliteit van het VO
 • formuleert een visie op de huisvesting voor het VO van Leidschendam-Voorburg
 • analyseert nationale/regionale trends en lokale ontwikkelingen
 • houdt rekening met de relevante beleidskaders
 • geeft invulling aan beleidsambities (o.a. uit de onderwijsvisie)
 • analyseert de capaciteit van de huisvesting in relatie tot volumeafspraken
 • beschrijft de functionaliteit van de huisvesting
 • biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om (financiële) keuzes te maken
 • is uitvoerbaar binnen het financiële kader van de gemeente

Aanpak

Het IHP wordt opgesteld in zorgvuldig overleg met de gemeente en de schoolbesturen.  Het project start met het concretiseren van de doelstelling, het proces en de werkwijze. Er vindt hierover afstemming plaats met de interne (gemeentelijke organisatie) en externe (schoolbesturen) betrokkenen.

De gegevens over de scholen worden verzameld. Hierbij gaat het om gegevens over de gebouwen (capaciteit, BVO’s, medegebruik, verhuur), nieuw- of verbouwplannen en leerlingenprognoses. De gegevens worden vervolgens geanalyseerd en gevisualiseerd in kaarten en tabellen.

In vijf sessies met de gemeente en de schoolbesturen brengen we de visies en de ambities van beide partijen in beeld. De visies en ambities worden geconcretiseerd in projecten. De gemeente en de schoolbesturen fungeren als inhoudelijk klankbord voor het ontwikkelen van het IHP: het droombeeld, de visie, de scenario’s voor de korte termijn (2016-2019) en de doorkijk naar de lange termijn (tot 2035) inclusief financiële vertaling. Trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de onderwijshuisvesting worden besproken.

De input uit de analyse en de gezamenlijke sessie worden uitgewerkt in het nieuwe IHP-VO.

Meer over Integraal Huisvestingsplan (klik hier)