Opdrachtgever: Gemeente Westland
Doorlooptijd: 2006, 2007
Opdracht: Opstellen Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP-PO)
Activiteiten:
  • Inventarisatie huidige onderwijsvoorzieningen
  • Analyse knelpunten: kwaliteit, capaciteit, ligging en financiën
  • Ontwikkelen visie
  • Bepalen toekomstige behoefte en beleidsuitgangspunten

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

In 2004 is de gemeente Westland ontstaan uit een fusie van de voormalige gemeenten Monster, Naaldwijk,
’s Gravenzande, De Lier en Wateringen. Door de toegenomen grootte is complexiteit van de huisvestingsvraag toegenomen. Er wordt bovendien een grote groei in het leerlingaantal verwacht als gevolg van grote woningbouwprogramma´s bij een aantal kernen. Om het huisvestingsproces beter te kunnen beheersen is een meer proactieve, planmatige en integrale benadering van de onderwijshuisvesting noodzakelijk. De gemeente wil daarom een integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) laten opstellen.

Doelstelling

Vanuit een integrale gedachte een strategie te formuleren voor de huisvesting van onderwijs met bijbehorende budgetten en projecten. De voordelen hiervan zijn een gestructureerde benadering in plaats van ad-hoc oplossingen, kostenbeheersing, duidelijkheid voor schoolbesturen en gemeente en beperking van het aantal aanvragen.

Aanpak

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs is in overleg met de schoolbesturen opgesteld. Er is een visie ontwikkeld op het onderwijs. Vervolgens zijn het huidig aanbod van onderwijsgebouwen en de verwachte uitgaven voor de komende jaren in beeld gebracht. De ruimtelijke ontwikkeling per kern is geïnventariseerd, inclusief de geplande woningbouw. De ontwikkelingen in de leerling-populatie, de ruimtebehoefte, de ruimtetekorten, de ruimteoverschotten en het noodzakelijk onderhoud zijn geanalyseerd. Op basis van deze gegevens zijn een aantal huisvestingsscenario’s ontwikkeld.