Opdrachtgever: Schoolbestuur PCOU
Doorlooptijd: 2014
Opdracht: Ontwikkelen huisvestingsvisie voor de Emmaschool ZML-(V)SO in Amersfoort
Project: Nieuwbouw Emmaschool voor (V)SO-ZML binnen scholencomplex van ca. 3.000 m2
Activiteiten:
Met het managementteam van de school:
  • Formuleren van een visie op het ZML-onderwijs en relevante ontwikkelingen
  • Deze onderwijshuisvestingsvisie uitwerken in een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE)

Achtergrond van het project

De Koningin Emmaschool en de dr. A. van Voorthuysenschool zijn twee (V)SO-scholen voor leerlingen met een verstandelijke beperking (ZML – Zeer Moeilijk Lerenden).
De scholen zijn gezamenlijk gehuisvest op het ‘Scholencomplex de Vosheuvel’.

De huisvesting van de scholen is niet meer passend. Het 38 jaar oude scholencomplex is niet meer functioneel, te groot en bouwkundig verouderd. Nieuwbouw voor de Vosheuvel is wenselijk. De Emmaschool wil daarom een huisvestingsvisie opstellen.

Om goed te kunnen aangeven wat de wensen zijn voor een nieuwe gezamenlijke huisvesting wil de Emmaschool een huisvestingsvisie opstellen.

Visie op leren

De Emmaschool wil een sfeervolle, veilige vertrouwde leeromgeving bieden voor leerlingen met een verstandelijke beperking. De kinderen worden gerespecteerd en gewaardeerd op grond van hun eigenheid. De uitdaging van de school is om ‘om te gaan met verschillen’ door naadloos aan te sluiten bij de hulpvraag van leerlingen.

De Emmaschool wil de leerlingen voorbereiden op de periode na hun schooltijd. De kinderen leren vaardigheden voor werken, wonen, vrije tijd en burgerschap en samenleven. Het onderwijs is gericht op uitstroom naar werk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan emotionele en verstandelijke ontwikkeling, het stimuleren van creativiteit en het aanleren sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

De visie van Emmaschool is samen te vatten in de volgende kernwoorden:

  • Onderwijsbehoefte:         Bieden van onderwijs op maat.
  • Welbevinden:                   Bij het maken van onderwijsinhoudelijke keuzes staat het welbevinden van de leerlingen voorop
  • Veiligheid:                        Veiligheid betekent dat de leerling zichzelf mag en kan zijn en handelt uit zelfrespect, maar ook dat de leerling leert respectvol om te gaan en samen te zijn met anderen.
  • Opvoeding:                      Ondersteunen van de ouders bij hun opvoedende taak, al dan niet in overleg met andere instanties.

Doelstelling Huisvestingsvisie

Begeleiding van het onderwijsteam bij het formuleren van ontwikkelingen en de onderwijsvisie. Vertaling van deze onderwijsvisie in een ruimteconcept en een het gewenste ruimteprogramma voor de school.

De huisvestingsvisie beschrijft de onderwijsontwikkelingen in het ZML, de visie op het onderwijs en welke huisvesting daarvoor nodig is. De huisvesting moet zo worden georganiseerd dat de ruimtes (inclusief lokalen en praktijkruimtes) kunnen worden gedeeld en onderwijsstromen van beide scholen bij elkaar zijn gevoegd.

Aanpak

De school heeft onder begeleiding van Vastgoeddialoog in een aantal sessies de ontwikkelingen en de onderwijsvisie opgesteld. Op basis van deze informatie is vervolgens de ruimtebehoefte gedefinieerd en een vlekkenplan ontwikkeld. Dit ruimteplan is vervolgens een aantal malen met het team is besproken en verfijnd.

Resultaat Huisvestingsvisie

Een huisvestingsvisie die de onderwijsontwikkelingen in het ZML en de visie op ZML-onderwijs vertaalt naar een ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen.