Opdrachtgever: St. Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO Utrecht)
Doorlooptijd: 2008, 2009
Opdracht: Opstellen Programma van Eisen
Project: Nieuwbouw basisschool Dr. Bosschool, ca. 1.800 m2 binnen Brede School
Activiteiten:
  • Formuleren onderwijsvisie docententeam
  • Ontwikkelen Programma van Eisen tezamen met docententeam

——————————————————————————————————————————————————————–

Aanleiding

De Dr. Bosschool is een gezellige, middelgrote openbare basisschool voor ongeveer 310 kinderen in de Staatsliedenbuurt in Utrecht. De school heeft een hoofdvestiging aan de Maria van Reedestraat en een nevenvestiging aan de Nolenslaan.
De Dr. Bosschool krijgt nieuwbouw. De intentie is om Dr. Bosschool, samen met de PC-school De Fakkel, om te vormen tot een Brede School – waarbij de locatie van Reedestraat zal worden opgeheven. De beoogde samenwerkingspartners zijn daarbij Buurtcentrum ‘De Leeuw’, peuterspeelzaal ‘De Rode Ballon’ en buitenschoolse opvang (BSO) ‘De Boshut’. De directie en het team zijn voorstander van de huisvesting van de Dr. Bosschool op één locatie.
Om goed te kunnen aangeven wat de wensen zijn voor het nieuwe gebouw wil Dr. Bosschool een Programma van Eisen (PvE) opstellen.

Visie op leren

Het onderwijsconcept van de Dr. Bosschool is gebaseerd meerdere op onderwijsprincipes, waaronder Dalton en Montessori. De opzet is om steeds het beste uit onderwijsconcepten te kiezen en dat in het onderwijs te integreren. De houding van de kinderen moet erop gericht zijn dat ze het “zelf willen doen” – een uitgangspunt van Maria Montessori. Kinderen krijgen taken – een werkwijze volgens het Daltonconcept. Daarnaast neemt de zorg voor de individuele leerling een belangrijke plaats in. Om recht te doen aan de multi-culturaliteit presenteert De Dr. Bosschool zich als wereldschool met aandacht voor Engelse les en culturele vorming.

Doelstelling

Begeleiding van het onderwijsteam bij het formuleren van de eigen onderscheidende identiteit. Vertaling de onderwijsvisie in een ruimteconcept en een het gewenste ruimteprogramma voor de school.

Aanpak

De Dr. Bosschool wil zich bezinnen haar onderscheidend vermogen (eigen identiteit), het onderwijsconcept, de vertaling daarvan in een ruimteconcept, de huisvesting en de gewenste samenwerking daarbij. Bewustwording van de consequenties van de nieuwe huisvesting vormen een belangrijk element. Gezamenlijke huisvesting met De Fakkel betekent dat de school zich zal moeten profileren. Eigen identiteit, trots en een professionele werkhouding worden daarbij van belang geacht. Daarnaast dient de onderwijsvisie worden vertaald naar een ruimteconcept.
Op verzoek van de school is gekozen voor een interactieve aanpak. Het Programma van Eisen (PvE) is in gezamenlijke sessies met het team opgesteld. Daarbij is gestart met team te bevragen op de identiteit van de school en de visie op zelfstandig werken. Daarna is een excursie georganiseerd waarbij schoolgebouwen zijn bekeken. Vervolgens zijn de bevindingen van deze excursie in een sessie besproken. Teamleden konden daarbij aangeven welke gebouwconcepten en ontwerpoplossingen hun aanspraken. Op basis van deze informatie is vervolgens de ruimtebehoefte gedefinieerd en een vlekkenplan ontwikkeld. Dit ruimteplan is vervolgens een aantal malen met het team is besproken en verfijnd.

Resultaat

Een Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwbouw van de Dr. Bosschool in Utrecht.