Opdrachtgever: PCOU
Doorlooptijd: 2007
Opdracht: Opstellen Programma van Eisen
Project: Nieuwbouw basisschool de Fakkel, ca. 1.500 m2 binnen Brede School
Activiteiten:
  • Formuleren onderwijsvisie docententeam
  • Ontwikkelen van Programma van Eisen tezamen met docententeam

——————————————————————————————————————————————————————–

Aanleiding

De Fakkel is een Protestants-christelijke basisschool voor ongeveer 200 kinderen in de Staatsliedenbuurt in Utrecht. De school werkt samen met Buurtcentrum ‘De Leeuw’, Peuterspeelzaal ‘De Rode Ballon’ en buitenschoolse opvang (BSO) ‘Kaktus’.

De Fakkel krijgt nieuwbouw. Het gebouw van de school is 60 jaar oud, in 1989 gerenoveerd en in 2002 uitgebreid met een lerarenkamer en een handvaardigheidslokaal. De intentie is om De Fakkel, samen met de openbare Dr. Bosschool, om te vormen tot een Brede School. De beoogde samenwerkingspartners zijn daarbij Buurtcentrum ‘De Leeuw’, PSZ De ‘Rode Ballon’ en buitenschoolse opvang (BSO) ‘Kaktus’. Om goed te kunnen aangeven wat de wensen zijn voor het nieuwe gebouw wil De Fakkel een Programma van Eisen (PvE) opstellen.

Visie op leren

De Fakkel is een school met een goed onderwijsproces, schoolklimaat en leeropbrengsten. Het onderwijs is gebaseerd op de Dalton-principes, maar met veel voor klassikale instructie en leergesprek. De school is multicultureel.
De visie op leren is als volgt De Fakkel wil kinderen basisvaardigheden aanleren in een plezierige en interactieve setting met nadruk op vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. Zo leren kinderen optimaal lezen, schrijven en rekenen en worden ook sociaal-emotionele, cognitieve en creatieve vaardigheden aangeleerd. De Fakkel presenteert zich als wereldschool met bijzondere  aandacht voor Engelse les en culturele vorming.

Doelstelling

Begeleiding van het onderwijsteam bij het formuleren van de eigen onderscheidende identiteit. Vertaling de onderwijsvisie in een ruimteconcept en een het gewenste ruimteprogramma voor de school.

Aanpak

Het Programma van Eisen (PvE) is gezamenlijk met het team opgesteld. In de gezamenlijke sessies zijn het onderwijsconcept besproken, de ruimtebehoefte gedefinieerd en het vlekkenplan ontwikkeld. Daarbij is aandacht geschonken aan dubbelgebruik en  de samenwerking in een brede school.
Op verzoek van de school is gekozen voor een interactieve aanpak met spelvormen. Het Programma van Eisen (PvE) is in gezamenlijke sessies met het team opgesteld. Met het team is van gedachten gewisseld over de identiteit van de school en de visie op onderwijs. Daarnaast is een bezoek gebracht aan iedere docent in zijn/haar klaslokaal. Daarbij hebben de docenten kunnen vertellen tegen welke knelpunten zij ruimtelijk aanlopen.
Vervolgens is een excursie georganiseerd waarbij schoolgebouwen zijn bekeken. De bevindingen van deze excursie zijn in een gezamenlijke sessie besproken. Teamleden konden daarbij aangeven welke gebouwconcepten en ontwerpoplossingen hun aanspraken. Op basis van deze informatie is vervolgens de ruimtebehoefte gedefinieerd en een vlekkenplan ontwikkeld. Dit ruimteplan is vervolgens een aantal malen met het team is besproken en verfijnd.

Resultaat

Een Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwbouw.