Doordecentralisatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor adequate huisvesting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De wetgeving biedt gemeenten echter de mogelijkheid de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting over te dragen aan een schoolbestuur (doordecentralisatie). Daarbij ontvangt het schoolbestuur dan een bedrag voor huisvestingskosten. De verantwoordingsbevoegdheid voor het schoolbestuur kan variëren van smal tot breed. Sommige gemeenten dragen […]

> Lees verder

 

Brede scholen

Brede scholen bieden een samenhangend aanbod voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Meestal verbinden zij daarbij ook verschillende vormen van onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast proberen Brede Scholen leerachterstanden te verminderen door tussen peuterspeelzalen, crèches en onderwijs een doorgaande leerlijn te realiseren. Het doel van brede scholen is door goede samenwerking de […]

> Lees verder

 

Sociale huurgrens

Corporaties moeten door Europese regelgeving minimaal negentig procent van hun woningen toewijzen aan mensen met een lager inkomen dan € 34.085. Deze bekritiseerde inkomensgrens voor huurwoningen van corporaties is met ingang van 2012 jaar niet meer geldig voor personen met zorg aan huis. Zo kunnen ouderen met een zorgindicatie makkelijker een woning toegewezen krijgen. Door […]

> Lees verder

 

Investeringen

Ondanks de veelheid aan initiatieven is er grote onzekerheid over investeringen van woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed. De trajecten verlopen moeizaam en  vanwege snelle waardevermindering van maatschappelijk vastgoed[1] is het rendement beperkt. Daarnaast worden de voorwaarden waaronder corporaties in maatschappelijk vastgoed mogen investeren strikter[2] en moeten zij vennootschapsbelasting betalen, een winstbelasting. Deze ontwikkelingen beperken de mogelijkheden […]

> Lees verder

 

Samenwerking met zorginstellingen

Er ontstaat vanaf 2012 meer ruimte voor zorginstellingen om actief te zijn op het gebied van maatschappelijk vastgoed, omdat zij de financiële risico’s van investeringen zelf moeten gaan dragen. De zorgorganisaties beschikken in veel gevallen niet over de juiste kennis om een goed vastgoedbeleid te formuleren en daar kunnen woningcorporaties hen bij helpen. Veel woningcorporaties […]

> Lees verder

 

Leefbaarheid

De woningcorporaties willen met maatschappelijk vastgoed de leefbaarheid in de wijken verbeteren, hun positie verstevigen en de waarde van hun bezit vergroten. Gemeenten zijn enthousiast over deze initiatieven en zien veel meerwaarde in deze actieve bemoeienis met maatschappelijk vastgoed. Het bouwen, exploiteren en beheren van maatschappelijk vastgoed wordt nu nog vaak door de gemeente gedaan. […]

> Lees verder

 

Herzieningswet 2012

De berichten over risicovolle investeringen en zelfverrijking bij een aantal woningcorporatie hebben duidelijk gemaakt dat de omschrijvingen in het BBSH aan herziening toe zijn. Corporaties moeten terug naar hun kerntaken. Hiertoe wil het kabinet de woningwet wijzigen met de “Herzieningswet toegelaten instellingen”. Deze wijziging zal waarschijnlijk in 2012 in werking treden. Woningcorporaties krijgen daarmee taken […]

> Lees verder

 

Besluit Beheer Sociale Huursector

In het BBSH is vastgelegd dat volkshuisvesting het werkterrein van woningcorporaties is, met als kerntaken (prestatievelden): Betaalbaar huisvesten van de doelgroep. Zorg voor de kwaliteit van het woningbezit. Bewoners betrekken bij beleid en beheer. Bewaken van financiële continuïteit. Leefbaarheid (toegevoegd in 1997). Wonen en zorg: huisvesting van ouderen met zorgbehoefte (toegevoegd in 2001).   In […]

> Lees verder

 

Definitie

Een woningcorporatie (of woningbouwcorporatie) is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte en het in stand houden van de woonomgeving. De taken van de woningcorporaties zijn door het Ministerie van VROM geregeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). De rol van de overheid beperkt zich […]

> Lees verder

 

Eigen bijdrage energiezuinige investeringen

Schoolbesturen krijgen geld van het rijk voor exploitatie van schoolgebouwen (onder meer voor gas, licht, water en schoonmaak). Als ze bij nieuwbouw kiezen voor extra zuinige installaties is dat in principe geen probleem. Aangezien gemeenten de kosten voor het onderhoud betalen, zullen die zeker ook geïnteresseerd zijn in het verlagen voor onderhoud en energie. Gemeenten […]

> Lees verder