Een woningcorporatie (of woningbouwcorporatie) is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte en het in stand houden van de woonomgeving. De taken van de woningcorporaties zijn door het Ministerie van VROM geregeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). De rol van de overheid beperkt zich tot financier, regelgever en toezichthouder.