De maatschappij is continu in beweging. Het onderwijs speelt daarop in en is dus ook permanent aan verandering onderhevig. De taak en de rol van de gemeente verandert daarin mee. De verantwoordelijkheid voor de scholen ligt grotendeels bij de desbetreffende schoolbesturen. De gemeente heeft zelf taken op het gebied van onderwijs van voorschool (0-4 jarigen) tot en met het VO en de volwasseneneducatie. Het gaat daarbij om zaken als stimuleren van taalontwikkeling bij jonge kinderen, voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het handhaven van de leerplichtwet. Voor leerlingen in het speciaal (basis-) onderwijs zorgt de gemeente voor leerlingenvervoer. Daarnaast draagt de gemeente zorg voor voldoende schoolruimte en bestuurt de gemeenteraad (op afstand) het plaatselijk openbaar onderwijs.